دانستنی سوختن سرسیلندر و واشر سرسیلندر
standard

دانستنی سوختن سرسیلندر و واشر سرسیلندر

سرسیلندر و دلایل سوختن آن سرسیلندر و دلایل سوختن آن سرسیلندر در پوشی است که با بلوک سیلندر اتاق احتراق را تشکیل می دهد و شکل آن تابع ساختمان سیلندر است. سرسیلندر چنان چه از نوع خنک شونده با آب باشد، دارای مجاری آب و در غیر این صورت، دارای شیارهای خنک کننده با هواست. […]

READ ARTICLE