دانستنی های تسمه تایم
standard

دانستنی های تسمه تایم

یکی از قطعات مهم که در صورت پایین بودن کیفیت و عدم عملکرد صحیح آن، آسیب جدی به قطعات موتور خودرو وارد می کند، « تسمه تایم » است. تعویض تسمه تایم بایستی مطابق با زمان و کیلومتر مندرج در دفترچه راهنمای خودرو انجام شود. تسمه تایم خودرو عملکرد تسمه تایم زمان تعویض تسمه تایم […]

READ ARTICLE