دنده میل سوپاپ چری آریزو5
دنده cvvt آریزو5

دنده میل سوپاپ دود آریزو ۵
دنده میل سوپاپ هوا آریزو۵

دیدگاه خود را بنویسید