فشنگی دنده عقب لیفان x60

فشنگی دنده عقب لیفان x60