سوپاپ دود و هوا لیفان X60

سوپاپ دود و هوا لیفان X60