شلگیر جلو راست لیفان X50

شلگیر جلو راست لیفان X50