واشر سرسيلندر ام جی MG 550

واشر سرسيلندر ام جی MG 550